فرم استخدام

فرم استخدام

شغل مورد تقاضا


سوابق شغلی ( به ترتیب از آخرین محل خدمت)+ اضافه کردن سابقه کاری جدید

زبان های خارجی


+ اضافه کردن زبان جدید

آشنایی با کامپیوتر، نرم افزار و شبکه های اجتماعی


مشخصات معرف


آپلود تصویر و رزومه