درباره سرژه

درباره سرژه

فعالیــت ســرژه از ســال 1378 بــه صــورت حرفــه ای آغــاز شــد. تخصــص ســرژه، طراحــی و تولیــد لباس هــای زنانــه اســت کــه بــر اسـاس نـوع کاربـرد از طیـف گسـترده ای برخور دارنـد.در میـان همهمه برندهـای قدیمـی و نوظهـور، راز مانـدگاری سـرژه، وجـه تمایـز آن در ِ نوعـی تازگـی همیشـگی اسـت. ایـن برنـد ایرانـی بـا شناسـایی کامـل ســلیقه و تقاضــای بانــوی ایرانــی ، محصولاتــی مطابــق بــا نیــاز روز خلــق می کنــد. اکنــون، پــس از گذشــت چندیــن ســال، ســرژه برنــدی نــام آشــنا و محبــوب اســت کــه بــه واســطه شــعب متعــدد در سراســر ایــران، ارتبــاط نزدیــک خــود را بــا مشــتریان حفــظ کرده اســت. محصولات سرژه، همواره پرطراوت سـرژه بانویـی مـدرن اسـت کـه همـگام بـا زمانـه خـود می پوشـد و می درخشـد و هیـچگاه در گـذر زمـان، طـراوت خـود را از دسـت نـداده و کهنـه نمی شـود. کیفیـت، زیبایـی و بـه روز بـودن، سـرژه را بـه گزینـه ای جـذاب بــرای بانــوان جــوان تبدیــل کرده اســت.

ماموریت و چشم انداز

ماموریت و چشم انداز

مــا در ســرژه متعهــد هســتیم مرزهــای نــو آوری در تولیــد، مــد و ســبک را در پوشــاک بانــوان بــه پیــش ببریــم و بــا خلــق محصولاتی بــا کیفیــت، احســاس آرامــش، اعتمــاد بــه نفــس و زیبایــی را بــه مشــتریان خــود هدیــه کنیــم. بـروز نگـه داشـتن دانـش طراحـی، روش هـا و ماشـین آلات تولیـد در کنـار وفـاداری بـه ارزش هـای سـرژه در ارتقـای سـبک زندگـی بانـوان ماموریت ماســت.

دسترسـی راحـت و سـریع بـه محصـول از طریـق توسـعه و ارتقـای کانال هــای فــروش در کنــار توســعه بــازار بیــن المللــی از اهدافــی اســت کــه ســرژه بــه دنبــال آن اســت. تبدیـل شـدن بـه یکـی از بزرگتریـن تولیـد کننـدگان پوشـاک بانوان در خاورمیانـه چشـم انـداز سـرژه در برنامـه هـای آتـی اسـت.

خط تولید و کنترل کیفیت

خط تولید و کنترل کیفیت

کارخانــه پوشــاک ســرژه در فضایــی بــه وســعت 5000 متــر مربــع و مجهــز بــه ماشــین آلات بــروز و بــا کیفیــت اروپایــی اســت. همــکاری بیــش از 300 نفــر پرســنل حرفــه ای و آمــوزش دیــده در بخــش هــای مختلــف تولیــد در کنــار ترکیبــی از تکنولــوژی تولیــد، روشـهای علمـی و طراحـی بـه سـبک سـرژه محصولاتی منحصـر بفـرد بــا کیفیتــی مثــال زدنــی در اختیــار مشــتریان قــرار مــی دهــد.

پروســه کنتــرل کیفــی در 5 مرحله موجب شده محصولات سرژه بدون مشکلات فنی و کیفی در کلاس جهانــی تولیــد شــوند. گرچـه پارچـه هـای مـورد اسـتفاده از بهتریـن و معتبـرتریـن برندهـا تامیـن مـی گردنـد، بـا ایـن وجـود کیفیـت پارچـه هـا قبـل از بـرش بـه دقـت بررسـی مـی شـود، در ایـن مرحلـه بـا اسـتفاده از ماشـین آلات پیشـرفته و متخصصـان فنـی تمامـی نقـاط پارچـه از لحـاظ رنـگ، بافت و زدگـی هـای احتمالـی بازدیـد مـی شـود.کنتـرل کیفـی در پـس از بـرش، هنـگام دوخـت، پـس از دوخـت و در نهایـت در مرحلـه بسـته بنـدی انجـام مـی گیـرد تـا محصـول تولیـدی کوچکتریـن مشـکلی نداشـته باشـد.در پروســه تولیــد اســتفاده از ماشــین آلات بــروز و روشــهای علمــی ظرفیــت تولیــد بیــش از 150000 کالا در مــاه را بوجــود آورده اســت.حـرارت دهـی و لمینیـت آسـتر بـه پارچـه بصـورت کاملـن اتوماتیـک انجـام می شـود تـا عـلاوه بر اتصال آسـتر بـه پارچه از تغییـرات احتمالی در سـایز لبـاس بـر اثـر شستشـو پـس از تولیـد جلوگیـری شـود.

تحقیق،توسعه محصول و طراحی

تحقیق،توسعه محصول و طراحی

تهیـــه مـــود بـــرد بـــرای شناســـایی و ایجـــاد ســـبک و اســـتایل هـــر کالکشـــن محصـــول دارای اهمیـــت ویـــژه ای اســـت. دپارتمـــان طراحـــی ســـرژه مـــود بـــرد طراحـــی هـــر کالکشـــن را از طریـــق بررســـی و شناســـایی ترندهـــا و ســـبک هـــا عـــات در سرتاســـر دنیـــا و همچنیـــن بهـــره گیـــری از اطاعات مرتبـــط در زمینـــه هـــای مختلـــف طراحـــی مـــی کنـــد. پیـــش بینـــی نیـــاز مشـــتریان و هماهنـــگ ســـازی بـــا تـــازه هـــای مـــد در دنیـــا بـــه نحـــوی کـــه تولیـــد کالکشـــن هـــای آتـــی در زمـــان مناســـب انجـــام گیـــرد پروســـه مهـــم و حیاتـــی در صنعـــت مـــد و پوشـــاک اســـت. عـــلاوه بـــر طراحـــی محصـــولات متنـــوع و کاربـــردی انتخـــاب متریـــال مناســـب از طریـــق آگاهـــی و تســـلط بـــر ویژگـــی هـــای انـــواع پارچـــه میســـر مـــی شـــود. دپارتمـــان طراحـــی ســـرژه تـــلاش مـــی کنـــد تـــا بهتریـــن پوشـــاک را بـــرای اســـتفاده روزمـــره در محیـــط هـــای کاری تـــا مهمانـــی هـــا و دورهمـــی هـــای کوچـــک فراهـــم کنـــد. پــس از تهیــه مــود بــرد و انتخــاب اســتایل هــای هــر کالکشــن، بــا اســـتفاده از نـــرم افزارهـــای بـــروز و دســـتان هنرمنـــد طراحـــان ســـرژه نمونــه هــای اولیــه تولیــد مــی گردنــد و پــس از تاییــد بــه برنامــه تولیـــد افـــزوده مـــی گـــردد.